Adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az Etyeki Kúria Borgazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.07-09-008065 ; székhely: 2091 Etyek, Öreghegy 2699 hrsz.; adószám: 12167878-2-07; adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH 108635, NAIH 108637), a továbbiakban: „Társaság/Szolgáltató/Adatkezelő” – tájékoztatója az általa nyújtott szolgáltatások
igénybe vétele során, valamint a szolgáltatásokkal kapcsolatban kezelt személyes adatokról.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Ön mint Felhasználó a Társaság által nyújtott Szolgáltatás („Szolgáltatás” részletesen honlapon közzétett ÁSZF mellékleteként kerül meghatározásra, amelynek a jelen Adatvédelmi tájékoztató szintén mellékletét képezi) igénybevételével automatikusan elfogadja a felhasználási feltételeket.

2. HÍRLEVÉLRE VALÓ JELENTKEZÉS/WEBSHOP REGISZTRÁCIÓ, ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Felhasználó online felületen történő jelentkezése esetén a megfelelően kitöltött adatlap elküldésével automatikusan regisztrál, és elfogadja a felhasználási feltételeket. Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelnek. Felhasználó kijelenti, valamint regisztrációjával (az adatlap kitöltésével és annak elküldésével) elismeri, hogy adatszolgáltatása önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapul, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Etyeki Kúria Kft.– továbbiakban: „Adatkezelő”- mint Adatkezelő a megadott adatokat nyilvántartsa, kezelje és feldolgozza.

Az adatkezelés és adatfeldolgozás helye: Magyarország.

Felhasználó kijelenti, hogy szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat (online regisztráció/ papír alapú regisztráció) abból a célból bocsátotta Adatkezelő rendelkezésére, hogy a Társaság által értékesített termékekről és nyújtott szolgáltatásokról információt kapjon, valamint a Társaság termékeit megvásárolja vagy szolgáltatásait igénybe vegye. Felhasználó a szolgáltatás igénybevételével hozzájárul továbbá ahhoz, hogy adatai bekerüljenek az Adatkezelő adatbázisába.

Felhasználó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek Adatkezelő által, amíg Felhasználó azok törlését nem kéri. Amennyiben Felhasználó személyes adatainak törlése iránti kérelmet nem terjeszt elő, az adatkezelés időtartama a Felhasználó általi regisztrációtól számított öt év. A Felhasználó bármikor kérheti adatai törlését, a törlésre irányuló szándék közlése az Adatkezelő számára e-mail útján történő elküldésével történik. A törlésre irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a Felhasználó jelentkezés során megadott és törölni kért adatait a beazonosíthatóság céljából.

Amennyiben Felhasználó kéri, akkor kérelme kézhezvételét követő 30 napon belül Adatkezelő törli az adatbázisból a Felhasználó minden adatát, amelyről a Felhasználót a törlésre irányuló kérelemben megjelölt értesítési címen e-mailen tájékoztatja.

Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy személyes adatait kizárólag a fentiekben meghatározott célból, mértékig és ideig kezeli.

A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

3. FELELŐSSÉG

A megadott személyes adatok tekintetében Felhasználót terheli a felelősség, hogy azok megfelelnek a valóságnak. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, továbbá nem terheli felelősség azon esetleges károkért, amelyek a személyes adatok valótlanságából, pontatlanságából vagy hiányosságából kifolyólag keletkeztek.

Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy

– a Jelentkező más személy személyes adatait adja meg és ezzel jogszabályt vagy harmadik személy jogait sérti,
– Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás keretein belül nyilvánosan vagy jogellenesen megszerzett személyes, vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait, vagy jogszabályt sértő módon használja, vagy
– jelen adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit megszegte

Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket a jogi felelősségre vonás érdekében, illetve károkozás esetén kár megtérítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó által megadott adatok bármelyike helytelen, illetve amennyiben Felhasználó a megadott adat(ok) esetleges változása esetén adatait nem aktualizálja, és ezért megvásárolt terméket ennél fogva részére eljuttatni nem lehet, Szolgáltató kizárja az ezzel kapcsolatos felelősségét.

A Szolgáltatások bármelyike kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett vehető igénybe. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen veszi igénybe Szolgáltatásokat, Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazható.

4. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről Adatkezelő számára elküldött e-mail üzenetben. Kérésére az Adatkezelő részletes tájékoztatást nyújt az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatást Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja.

Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Adatkezelő a valóságnak meg nem felelő személyes adatot, amennyiben a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll megfelelően helyesbíti. Adatkezelő köteles továbbá törölni a felhasználó személyes adatait, amennyiben:
– a kezelése jogellenes,
– a felhasználó kéri,
– hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki,
– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt,
– azt bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztése mellett – a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a Felhasználót írásban tájékoztatni. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az Adatkezelő köteles az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetni és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül- bírósághoz fordulhat.

Felhasználó a hatályos jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Vissza a főoldalra