1. A játék szervezője és adatfeldolgozója

A „Igloo” játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Etyeki Kúria Borgazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 2091 Etyek, Báthori utca 21., cégjegyzékszám: 07-09-008065, adószám: 12167878-2-07 továbbiakban: "Szervező").

A Játék adatfeldolgozója a REWIW Kft. , (székhely: 3530 Miskolc, Arany J. u. 9. 1/2., cégjegyzékszám: 05-09-013655, adószám: 13860134-2-05 továbbiakban: "Adatfeldolgozó"),

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az Etyeki Kúria Borgazdaság /Winery hivatalos Facebook oldalán a Jegyzetek lapfül alatt.

 1. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:
 2. A) A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik valamennyi következő feltételeknek megfelelnek:
 3. a) 18. életévüket betöltötték.
 4. b) Regisztrálnak a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon.

A Játékra történő regisztráció a játékszabályzat elfogadásának minősül.

A Játékban nem jogosultak részt venni a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén - különösen ilyen esetnek minősül amennyiben a Játékos más személy Facebook profilját, Facebook fiókját használva vesz részt a Játékban -a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a nyeremények átadását megelőzően a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

 1. A Játék időszaka

2022.01.10.-2022.01.12.

 1. Játék leírása:

A Szervező az Etyeki Kúria Borgazdaság / Winery Facebook oldalán (https://www.facebook.com/etyekikuria) publikálja a „Igloo nyereményjáték” felhívást.

 1. Nyereménycsomag:

Kúria Standard Csomag - Hat tétel (4 fő részére) A kóstoló sort az aktuálisan futó évjáratokból állítjuk össze. - Pláne Frizzante White, - Sauvignon blanc, - Chardonnay, - Kúria Rosé, - Kúria Red, - Pinot Noir, A kóstoló csomag egyszeri pogácsakínálást-, továbbá korlátlan víz-, és szódafogyasztást tartalmaz. A nyereményt 2022. január 15-én, 11:00-14:00 óra között lehet felhasználni. A helyszínen a nyertesről fotó készül, melyek az Etyeki Kúria social media felületein kerülnek felhasználásra.

 1. A nyertesek kisorsolása, Játékosok értesítése, nyeremények átadása:

Azok között a játékosok között, akik minden feltételt teljesítenek, 1db Kúria Standard Csomag - Hat tétel (4 fő részére) A kóstoló sort az aktuálisan futó évjáratokból állítjuk össze. - Pláne Frizzante White, - Sauvignon blanc, - Chardonnay, - Kúria Rosé, - Kúria Red, - Pinot Noir kerül kisorsolásra.  A kóstoló csomag egyszeri pogácsakínálást-, továbbá korlátlan víz-, és szódafogyasztást tartalmaz. A nyereményt 2022. január 15-én, 11:00-14:00 óra között lehet felhasználni. Eredményhirdetés 2022. január 13. 12:00 óra. A sorsolás véletlenszerű kiválasztás elvén működő, elektronikus sorsoló program segítségével történik. A sorsolásra az Adatfeldolgozó posta címén () kerül sor. A nyerteseknek a játékposzt alatt külön komment formájában és a felhasználó kommentjének megválaszolásával (kommentelésével) kerül közlésre a nyertes neve. A nyertesnek 24 óra áll rendelkezésre, hogy privát üzenet formájában felvegye a kapcsolatot az Etyeki Kúria Borgazdaság oldalával.

 1. Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 28. cikke alapján a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha ő lesz a nyertes, a Szervező az adatai közül a vezeték és utónevüket nyilvánosságra hozhatja az Etyeki Kúria Borgazdaság hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozó a törvényi kereteknek megfelelően az adatait kezelje.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

 1. Felelősség kizárása

A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez.

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során.

A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com és az alkalmazás keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

 1. Vegyes rendelkezések

A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait (név, e-mail cím) az Etyeki Kúria Borgazdasági Kft. a játék lezárultát követő fél évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje.

Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.

A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásukból eljáró Adatfeldolgozó az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

Az alkalmazást és az általa kiszolgált nyereményjátékot nem a Facebook szervezi.

Budapest, 2022.01.10.

Etyeki Kúria Borgazdaság Kft.