1. A játék szervezője és adatfeldolgozója

Az „Sparkling Sauvignon Blanc Duo” játék (a továbbiakban: Játék) szervezője az Etyeki Kúria Borgazdaság Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: 2091 Etyek, Báthori utca 21., cégjegyzékszám: 07-09-008065, adószám: 12167878-2-07továbbiakban: "Szervező").

A Játék adatfeldolgozója a Promo Service Kft., (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 70. B. ép. 4. emelet, cégjegyzékszám: 13-09-192369, adószám: 26283690-2-13 továbbiakban: "Adatfeldolgozó"),

A játék időtartama alatt jelen játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára az Etyeki Kúria Borgazdaság /Winery hivatalos Facebook oldalán a Jegyzetek lapfül alatt.

  1. A részvételre jogosultak köre, részvételi feltételek, regisztráció:
A Játékban azok a cselekvőképes természetes személyek vehetnek részt, akik valamennyi következő feltételeknek megfelelnek:
a) 18. életévüket betöltötték.
b) Regisztrálnak a Játékra a Játékszabályzatban meghatározott módon.

A Játékra történő regisztráció a játékszabályzat elfogadásának minősül.

A Játékban nem jogosultak részt venni a Szervező, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, és mindezen személyek Ptk. 8:1. § szerinti közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén - különösen ilyen esetnek minősül amennyiben a Játékos más személy Facebook profilját, Facebook fiókját használva vesz részt a Játékban -a játékból bárkit kizárjon. Szervező a Játékos kizárását a nyeremények átadását megelőzően a játék bármely szakaszában kezdeményezheti, amint a kizárásra okot adó információ a tudomására jut.

  1. A Játék időszaka

2021.01.07-2021.01.17.

  1. Játék leírása:

A Szervező az Etyeki Kúria Borgazdaság / Winery Facebook oldalán (https://www.facebook.com/etyekikuria) publikálja a „Nyerj Sparkling Sauvignon Blanc Duot!” felhívást.

  1. Nyeremények:

1 darab borcsomag, mely tartalmaz 2 palack Etyeki Kúria Sparkling Sauvignon Blanc pezsgőt.

  1. A nyertesek kisorsolása, Játékosok értesítése, nyeremények átadása:

Azok között a játékosok között, akik minden feltételt teljesítenek, 1 borcsomag kerül kisorsolásra. A sorsolás véletlenszerű kiválasztás elvén működő, elektronikus sorsoló program segítségével történik. A sorsolásra az Adatfeldolgozó posta címén (1117 Budafoki út 70.) kerül sor. A nyerteseknek a játékposzt alatt külön komment formájában és a felhasználó kommentjének megválaszolásával (kommentelésével) kerül közlésre a nyertes neve. A nyerteseknek 24 óra áll rendelkezésre, hogy privát üzenet formájában felvegyék a kapcsolatot az Etyeki Kúria Borgazdaság oldalával.

  1. Adatvédelem

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint, valamint az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 28. cikke alapján a játékosokat a Szervező tájékoztatja, hogy az adatkezelés a személyes hozzájárulásukon alapul, melyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy abban az esetben, ha ő lesz a nyertes, a Szervező az adatai közül a vezeték és utónevüket nyilvánosságra hozhatja az Etyeki Kúria Borgazdaság hivatalos honlapján, Facebook oldalán, a sajtóban, és egyéb nyomtatott kiadványokban.

A nevező a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adatfeldolgozó a törvényi kereteknek megfelelően az adatait kezelje.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A játékos az Info.tv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

  1. Felelősség kizárása

A kedvezményezett promóciós játékban való részvételhez történő előzetes hozzájárulásának beszerzéséről a nevezést benyújtó személy köteles gondoskodni. A Szervező, illetve az adatfeldolgozó a pályázat benyújtásával úgy tekinti, hogy a jelen játékszabályzat ismeretében a nevezett személy hozzájárult a játékban való részvételhez, későbbi egyeztetéshez.

A Szervezőnek nem áll módjában a megadott adatok helyességét ellenőrizni, ezért amennyiben a résztvevő hibásan vagy hiányosan adja meg elérhetőségét vagy személyazonosító adatait, és ez akadályozza nyeremény kisorsolását, átadását, a nyereményre nem válik jogosulttá, a Játékosok az általuk szolgáltatott hibás ill. hiányos adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Ez esetben pótnyertes válik jogosulttá a nyeremény átvételéhez. Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes vagy a kedvezményezett nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékban való részvétel során.

A Szervező továbbá nem vállal felelősséget a www.facebook.com és az alkalmazás keretrendszerének időszakos meghibásodásáért, szolgáltatás kimaradásért, a Játék folyamán bekövetkező elérhetetlenségeiből eredő károkért.

  1. Vegyes rendelkezések

A résztvevő a jelen Játékokban való részvételével (érvényes játék) tudomásul veszi és elfogadja a jelen játékszabályban foglalt valamennyi feltételt, valamint kifejezetten beleegyezését adja ahhoz, hogy adatait (név, e-mail cím) az Etyeki Kúria Borgazdasági Kft. a játék lezárultát követő fél évig, illetve az érintett esetleges visszavonó nyilatkozatáig kezelje.

Amennyiben az alkalmazás használata során a Játékos a Játékban való részvételhez nem szükséges adatokat közöl, illetve tartalmakat oszt meg, erre vonatkozóan adatvédelmi szempontból a közösségi oldalon történő nyilvánosságra hozatal szabályai irányadók: a Szervező ezen adatok vonatkozásában nem minősül adatkezelőnek.

A Játék résztvevői, részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályban foglalt valamennyi feltételt. A játékszabály módosításának jogát a Szervező fenntartja. A módosításokról a Játékosok a játék weboldalán értesülhetnek. A résztvevő Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A nyertest a nyeremények után költség nem terheli, minden felmerülő költséget Szervező vállal magára.

Játékos tudomásul veszi, hogy a nyereményjáték tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ebből kifolyólag ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati/hálózati hiba, a szerver számítógépek hibája, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a megbízásukból eljáró Adatfeldolgozó az e pontban írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak.

Az alkalmazást és az általa kiszolgált nyereményjátékot nem a Facebook szervezi.

Budapest, 2021.01.07.

Etyeki Kúria Borgazdaság Kft