ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tájékoztatjuk, hogy társaságunk rendezvények szervezését az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) foglaltak szerint végzi. Kérjük, szíveskedjen figyelmesen elolvasni az alábbi dokumentumot.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Kúria Village - Etyek Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2091 Etyek, Báthori utca 21., Cégjegyzékszáma: 07 09 027912, Adószáma :25944172-2-07)  (továbbiakban: Vállalkozó) jelen okiratban rögzíti az általa vagy közreműködésével 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Főépület és  Borbíráló, valamint az itt található Etyeki Kúria – Sváb Pince, Vendégház elnevezésű valamint a 2091 Etyek, Ászkolás utca 20. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria Pavilon elnevezésű vendéglátóegységekben szervezett rendezvényekre vonatkozó általános szerződési feltételeket (továbbiakban: ÁSZF), amelyek magukban foglalják a rendezvénnyel jogokat és kötelezettségeket is.


1. AZ ÁSZF-BEN HASZNÁLT FOGALMAK

Rendezvényhelyszínek:
Főépület: a 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Borbár és Borbíráló elnevezésű vendéglátóegység és a hozzá tartozó terasz valamint a p1 parkoló.
Borbíráló: a 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Borbíráló elnevezésű vendéglátóegység valamint a p1 parkoló.
Pavilon: a 2091 Etyek, Ászkolás utca 20. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria Pavilon elnevezésű vendéglátóegység, és a hozzá tartozó terasz, kiszolgáló épület valamint a p2 parkoló.
Vendégház: a 2091 Etyek, Báthori utca 24. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Sváb Pince, Vendégház elnevezésű vendéglátóegység, a hozzá tartozó kert és parkolók.

Hosszútávú rendezvények: azok a rendezvények, amelyekre EM Szerződés a felek a rendezvény megtartása előtt legalább 91 nappal megkötik.
Középtávú rendezvények: esetén azok a rendezvények, amelyekre az EM Szerződést a felek a rendezvény megtartása előtt legalább  90  nappal, de legkésőbb 31 nappal megkötik.
Rövidtávú rendezvények: azok a rendezvények, amelyekre az EM Szerződést a felek a rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal és legkésőbb 5 munkanappal megkötik.
Last Minute rendezvények azok a rendezvények, amelyekre az EM Szerződést a felek a rendezvény megtartása elött legalább 4 és legkésőbb 1 munkanappal megkötik.

2. AZ ÁSZF HATÁLYA és az EM SZERZŐDÉS

Az ÁSZF személyi hatálya a Megrendelőn és a Vállalkozón túl a Megrendelő vendégeire, a rendezvény résztvevőire, közreműködőire, alvállalkozóira (továbbiakban a Megrendelői személyi kör) is kiterjed, különös tekintettel a magatartási és viselkedési szabályokra.

Megrendelő a Megrendelői személyi kört köteles tájékoztatni a jelen ÁSZF-nek és a Házirendnek a rájuk vonatkozó rendelkezéseiről. Megrendelő a Megrendelői személyi kör és az általa igénybe vett alvállalkozók magatartásáért úgy felel mint a sajátjáért. A Vállalkozó saját személyzete és alvállalkozói magatartásáért úgy felel mint a sajátjáért.

A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.

A szerződési feltételeket az ÁSZF és az egyes rendezvényekre kötött EM Szerződés együttesen tartalmazzák.
Az EM Szerződés legalább az alábbi feltételeket tartalmazza:

A rendezvény megnevezése
A rendezvény helyszíne
A rendezvény napja
A résztvevők száma
Vendég érkezés
Vendég távozás
Rendezvénycsomag megjelölése és rendezvény csomagár:
A rendelkezésre állási és előkészületi idő
Hosszabbítási díjak
Ételallergia, speciális étkezésre vonatkozó kikötések:
Plusz szolgáltatások, kikötések
Díjfizetési feltételek:
További költségek és díjak
Ha a szolgáltatások választási lehetőségeket tartalmaznak, az annak kiválasztására és pontosítására szóló határidő.
Egyéb rendelkezések, kedvezmények, megállapodások.

3. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

Vállalkozó szavatolja, hogy az EM Szerződésben rögzített szolgáltatások tekintetében rendelkezik a vonatkozó jogszabályok által előírt engedélyekkel és tanúsítványokkal, a szerződés teljesítése során mindvégig a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek betartásával jár el.

3.1. Helyszín bérlete:

Az EM aláírásával a Megrendelő elismeri, hogy a Rendezvényhelyszínt előzetesen megtekintette és azt a rendezvény céljára megfelelőnek találta.
Vállalkozó a Rendezvényhelyszínt az EM Szerződésben rögzített időpontban és az ott megállapított feltételek szerint a Megrendelő rendelkezésére bocsájtja (bérlet).
Vállalkozó rendelkezése alatt állnak az Etyeki Kúria Kft-vel kötött szerződés alapján az ÁSZF … pontja szerinti rendezvényhelyszínek:

Főépület: a 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Borbár és Borbíráló elnevezésű vendéglátóegység és a hozzá tartozó terasz valamint a p1 parkoló. 

 • Borbíráló: a 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Borbíráló elnevezésű vendéglátóegység valamint a p1 parkoló.
 • Pavilon: a 2091 Etyek, Ászkolás utca 20. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria Pavilon elnevezésű vendéglátóegység, mely berendezés és rendezvény jellegétől függően maximum 180 fő elhelyezésére alkalmas. Ez a rendezvényhelyszín lejtős, szőlőskertekkel körülvett területen elhelyezett, oldalról nyitott, épített fallal nem körülhatárolt, ideiglenesen felállított, szezonálisan működő pavilon, mely kialakításából adódóan kisebb mértékben áll ellen az időjárás viszontagságainak. A rendezvény résztvevői kötelesek megjelenésüket (ruházat, lábbeli és a helyszínre hozott egyéb vagyontárgyaikat) a helyszín jellegére és az időjárási előrejelzésekre is figyelemmel megválasztani.
 • Vendégház: a 2091 Etyek, Báthori utca 21. alatti ingatlanon működtetett Etyeki Kúria – Sváb Pince épület elnevezésű vendéglátóegység, mely berendezés és rendezvény jellegétől függően maximum 26 fő elhelyezésére alkalmas.

  Vállalkozó szavatol azért, hogy a rendezvényhelyszín a rendezvény teljes időtartama alatt szerződésszerű használatra alkalmas, illetve zártkörű azért, hogy harmadik személynek a rendezvényhelyszínre vonatkozóan nincs olyan joga, amely a Megrendelőt a jogszerű használatban korlátozná.

3.2. Rendezvényszervezés, vendéglátás:

Vállalkozó a fentieken túl a szerződésnek megfelelő, sikeres rendezvény lebonyolításához szükséges szervezési valamint egyeztetési folyamatokat a rendezvény időpontjáig folyamatosan biztosítja, felügyeli a rendezvényt, a rendezvény lebonyolítása során az EM Szerződésben rögzített catering, hangtechnika és set up szolgáltatást vállal, a rendezvény végeztével utótakarítást végez, melyekhez alvállalkozót vesz, vehet igénybe.

4. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Belépés, közreműködés:
A Megrendelő köteles a rendezvénnyel összefüggésben minden közreműködőjéről, alvállalkozójáról előzetesen a Vállalkozót írásban értesíteni. Vállalkozó megtagadhatja annak a közreműködőnek, alvállalkozónak a rendezvény helyszínére történő belépését, akinek a belépési jogosultságáról a Megrendelő előzetesen nem értesítette.

Megrendelő felel azért, hogy a rendezvény helyszínére csak a meghívott vendégek és a rendezvény kiszolgálása érdekében az általa megbízott alvállalkozó(k) juthassanak be. A Megrendelő a rendezvény helyszínén köteles gondoskodni olyan személyekről, akik a rendezvény helyszínére belépő személyek belépési jogosultságát ellenőrzik, a jogosulatlan belépést megakadályozzák. A jogosulatlan belépéssel kapcsolatos károkért a Megrendelő felel.

A Vállalkozó saját digitális kamera és biztonsági rendszere az illetéktelen vagy jogszerűtlen belépés megakadályozása, a rendezvény zavartalanságát, biztonságát, a rendezvényhelyszín, a vendégek, a Vállalkozó személyzete és a Vállalkozó személy- és vagyonbiztonságát, a kármegelőzést, a szerződésszegés dokumentálását (különösen: jogvédelemhez és igényérvényesítéshez) szolgálja.

4.2. Rendezvényhelyszínnel kapcsolatos szabályok:
A rendezvényhelyszín házirendjét az ÁSZF 8. fejezete részletesen tartalmazza. A Megrendelő a Rendezvényhelyszínt, annak berendezéseit és felszereléseit rendeltetésszerűen, mások jogainak és törvényes érdekeinek sérelme nélkül kötelesek használni.

A Megrendelő és a Vállalkozó a rendezvény befejezésekor közösen megvizsgálják a rendezvényterem állapotát. Amennyiben a Megrendelő, a közreműködői vagy vendégei által bizonyított károkozás történt, úgy a Felek arról jegyzőkönyvet vesznek fel (rögzítik a károkozás tényét, körülményeit, a károkozó személyét. Amennyiben a Megrendelő a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, úgy Vállalkozó ezt a tényt a jegyzőkönyvben tanú jelenlétében rögzíti és a jegyzőkönyv másodpéldányát a Megrendelő részére 24 órán belül megküldeni. A Megrendelő által okozott károkról – felvett jegyzőkönyv alapján – a Vállalkozó számlát állít ki, melyet Megrendelő 8 napon belül köteles kiegyenlíteni.

Megrendelő nem jogosult harmadik személy részére a Rendezvényhelyszínt bérletbe, albérletbe adni vagy harmadik személy részére bármilyen ideiglenes jellegű használatot engedélyezni. Megrendelő csak a Vállalkozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult
a) a rendezvényhelyszínt dekorálni,
b) a Rendezvényhelyszínen bármilyen változtatást eszközölni (pl: különböző ideiglenes építmények elhelyezése, átrendezések, átalakítások, beleértve a lyukak fúrását is),
c) a rendezvény helyszínére bármilyen ingóságot behozni.

A rendezvényhelyszínre kizárólag olyan tárgyakat szabad behozni, amelyet egy éttermi látogatás során rendszerint magával szokott hozni az ember. Vállalkozó kifejezetten felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a rendezvény helyszínén a résztvevők tárgyainak megőrzéséről nem tud gondoskodni, külön ruhatárat nem működtet vagy széfet nem üzemeltet.

A rendezvényhelyszínre behozott tárgyakért (így különösen: megsérülésért, károsodásért, eltulajdonításáért, elvesztésért, megsemmisüléséért) a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
A birtokon található bútorok használatára a Megrendelő a Vállalkozóval történt megállapodás alapján jogosult.
A Birtokon a rendezvényhelyszínek közelében működő borászati üzem van, amelynek üzemi területe nem rendezvényhelyszín, az üzemi területre belépni és a borászati üzemben és környezetében zajló borászati munkálatokat zavarni, akadályozni tilos.
Megrendelő köteles az épület tűz és biztonságtechnikai előírásait betartani és betartatni.
A rendezvény helyszínével összefüggésben keletkezett károkért a Vállalkozó a felelősségét kizárja.

Megrendelő köteles egy szervező személyt megjelölni, aki a Vállalkozóval közvetlen kapcsolatot tart.

A rendezvény utáni utótakarítást a Vállalkozó elvégzi vagy elvégezteti (utótakarítás), azonban  a Megrendelő vagy az általa szerződtetett szolgáltatók által biztosított dekorációs elemek és a rendezvény egyéb kellékeiből keletkező hulladék összegyűjtéséről és elszállításáról valamint a dekorációs elemek leszereléséről és az okozott állaghibák helyreállításáról a Megrendelő köteles gondoskodni vagy annak költségeit viselni.

4.3. Ételekkel, italokkal kapcsolatos szabályok

A Megrendelő előzetesen, írásban tájékoztatja a Vállalkozót az ételallergia illetve a speciális étkezésre vonatkozó igényeiről, Vállalkozó pedig a teljesítésével kapcsolatos lehetőségeiről írásban ad tájékoztatást a Megrendelő számára. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényhelyszínen kizárólag a Vállalkozó által biztosított ételek illetve italok felszolgálása és fogyasztása engedélyezett.

4.4. A rendezvény időtartama

Az EM Szerződésben rögzített árak az ott rögzített programra és annak időtartamára vonatkoznak.
Készenléti idő: a rendezvény megkezdése előtti-, és zárása utáni, a Megrendelő által szerződtetett Szolgáltatók számára szükséges felkészülés- (terem rendezés, díszítés), majd levonulási idő (bontás és rendrakás). A rendelkezésre álló készenléti időt – amennyiben a rendezvényhez tartozik készenléti idő - az Event Management szerződés (továbbiakban: EM Szerződés) tartalmazza.
Rendelkezésre állási idő: a megrendelt program / szolgáltatás időtartama, melyben a vendéglátás illetve a programok lebonyolításra kerülnek.  Az EM szerződés pontosan meghatározza ennek időtartamát.

Megrendelő köteles legkésőbb 5 munkanappal a rendezvény előtt írásban tájékoztatni a Vállalkozót a rendezvény pontos menetéről, valamint egy részletes forgatókönyvet és a rendezvényen szereplő beszállítók és a vendégek listáját átadni.

Megrendelő haladéktalanul köteles jelezni Vállalkozó számára, amennyiben a rendezvény napján a tervezett időpontban nem tudnak megjelenni a program helyszínén.

Ezzel egyidőben Megrendelő köteles Vállalkozóval egyeztetni a késés következményeként az alábbi lehetőségek közül a megfelelő kiválasztásáról:

 • a program időtartamának csökkenése (amennyiben ezt a program szakmailag és vendég élmény szempontból lehetővé teszi – ennek megítélése a Vállalkozó hatásköre),
 • a program szerkezetének, forgatókönyvének átszervezése (mely megítélése a Vállalkozó hatásköre)
 • a program időtartama hosszabbítása, melynek többletköltségeit Megrendelő köteles viselni.
A rendezvényhelyszínek a Vállalkozó működési engedélye szerint az alábbi időpontokban zárnak: Főépület 01:00 órakor, a Pavilon 02:00 órakor, a Vendégház 22:00 órakor zárnak.
 • Hosszabbítási lehetőség minden helyszínen maximum 2 óra: a Főépület 03:00 órakor, a Pavilon pedig legkésőbb 04:00 órakor , a Vendégház 24:00 órakor bezár.

A zárás időpontjában vendég már nem tartózkodhat a rendezvényhelyszínen. Ennek betartásáért a Megrendelő fellelős.

5. A VÁLLALKOZÁSI DÍJ ÉS ANNAK TARTALMA, VÁLTOZÁSAI, MEGFIZETÉSE

Az EM Szerződés tartalmazza a rendezvény csomag várható bruttó vállalkozási díját.

A catering díj / rendezvény étkezési csomag az EM Szerződés szerinti catering rendezvény étkezési csomagra érvényes. Megrendelő által igényelt további módosítások egyedi árazás alapján történnek.

A vállalkozási díj magában foglalja az EM Szerződésben részletezett szolgáltatásokat. Amennyiben a szolgáltatások választási lehetőségeket tartalmaznak, úgy ennek kiválasztására és  pontosítására szóló határidőt az EM szerződés rögzíti.

Amennyiben a rendezvény ideje alatt a többletfogyasztás (előre meg nem rendelt fogyasztás) történik, úgy annak díját a Megrendelő köteles az esemény időpontjában érvényes étlap és itallap árain megfizetni. A Vállalkozó által rögzített többletfogyasztást a Megrendelő vagy megbízottja a helyszínen aláírásival igazolja (teljesítési igazoláson vagy nyugtán)

A Megrendelő tudomással bír arról, hogy egyes rendezvények lebonyolítását a Vállalkozó minimumlétszámhoz esetleges maximumlétszámhoz is köti. A minimumlétszám költségeit Megrendelő akkor is köteles megtérítési, ha a rendezvényen résztvevők száma nem éri el a minimális létszámot. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy az EM Szerződésben rögzített létszámot a rendezvény kezdési időpontja előtt legkésőbb 72 órával véglegesíti, a többletlétszám esetén a többletköltségeket a Vállalkozó számára köteles megtéríteni. A Vállalkozó a végszámlában korrigálja a létszámváltozás esetén jelentkező díjkülönbözetet.

A végszámla összege a létszám, az extra fogyasztás valamint az EM Szerződés aláírását követően írásban igényelt extra és egyéb szolgáltatások függvényében változik.

Amennyiben a Megrendelő által bejelentett végleges létszám több mint 10%-os eltérést mutat az EM Szerződésben rögzített létszámhoz viszonyítva, ebben az esetben a szolgáltatás személyenkénti (/fő) ára változhat. A változást legkésőbb a végső létszám leadásakor a Vállalkozó a Megrendelő számára írásban megküldi.

Az EM Szerződésen szereplő időtartamon felül igényelt hosszabbítás díját óradíjban számítjuk, minden megkezdett órára, amíg a rendezvény helyszínén résztvevő tartózkodik.  A hosszabbítási díjak az EM szerződésben szerepelnek.

6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megrendelő köteles a vállalkozói díjat (foglalót, előleget, végszámlát) annak esedékességekor, díjbekérő alapján hiánytalanul megfizetni. Megrendelő nyilatkozik, hogy a rendezvény vállalkozói díja teljes egészében rendelkezésére áll. Megrendelő a vállalkozási díjat (foglalót, előleg(K)et, végszámlát egyaránt) a Vállalkozó 10918001-00000093-43000003 számú HUF bankszámlájára történő átutalással köteles megfizetni.

6.1. Foglaló
Megrendelő köteles az EM Szerződés aláírását követő díjbekérő alapján, 3 napon belül a Vállalkozó számára foglalót fizetni.
A foglaló egyszeri összegét az EM szerződés tartalmazza.
A foglaló bruttó összegben fizetendő. A végösszegbe történő beszámítására az előleg adójogi szabályai irányadóak.

Ha a szerződést teljesítik, a tartozás a foglaló összegével csökken. Ha a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, amelyért egyik fél sem felelős, vagy mindkét fél felelős, a foglaló visszajár. Amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért a Megrendelő felelős, az adott foglalót elveszti, amennyiben a teljesítés meghiúsulásáért a Vállalkozó felelős, a kapott foglalót kétszeresen köteles visszatéríteni. A foglaló/előleg megfizetésének késedelme esetén a Vállalkozó jogosult az EM szerződés azonnali hatállyal felmondani és a Megrendelőtől az EM Szerződésben rögzített foglaló/előleg összegével egyező mértékben bánatpénzt követelni.

6.2. Előleg –
Előleg megfizetésére az alábbi ütemezés szerint kerül sor mindhárom rendezvényhelyszín esetében:
Hosszútávú rendezvények előtt:
89 nappal a rendezvény előtt, a vállalkozási díj 35 %-át, díjbekérő alapján
30 nappal a rendezvény előtt, a vállalkozási díj további 40 %-át, díjbekérő alapján,
Középtávú rendezvények esetén:
59 nappal a rendezvény előtt, a vállalkozási díj 35 %-át, díjbekérő alapján
30 nappal a rendezvény előtt, a vállalkozási díj további 40 %-át, díjbekérő alapján,
Rövidtávú szerződések esetében a vállalkozási díj 75 %-át a rendezvény időpontja előtti 5  munkanappal köteles a Megrendelő megfizetni.

6.3. Végszámla

 1. A fennmaradó összeget végszámla alapján köteles a Megrendelő megfizetni a rendezvényt követő 8. napig a Vállalkozó számlájára történő átutalása.
 2. Amennyiben az EM Szerződés szerint a végszámlát a teljesítést követően a helyszínen készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel köteles a Megrendelő megfizetni, a Vállalkozó a végszámlát 48 órán belül emailben megküldi a Megrendelő számára.

7. LEMONDÁSI FELTÉTELEK (ELÁLLÁS)

Amennyiben a felek az EM Szerződést kötötték és Megrendelő EM Szerződéstől a rendezvény időpontja előtt eláll, úgy az alábbi időszakokat tekintve a következő fizetési kötelezettség terheli Megrendelőt.
 • I. szakasz: amennyiben foglaló megfizetésére már sor került, a Vállalkozó a foglaló összegét megtarthatja, amennyiben foglaló megfizetésére még nem került sor, úgy Vállalkozó a foglaló összegével egyező összegű bánatpénzt követelhet,
 • II. szakasz: a Megrendelő bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke a foglaló összege növelve a rendezvény előzetesen kalkulált vállalkozási díja végösszegének 25 %-ával. Vállalkozó jogosult a megfizetett foglalót megtartani.
 • III. szakasz: a Megrendelő bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke a rendezvény előzetesen kalkulált vállalkozási díja végösszegének 50 %-ával. Vállalkozó jogosult a megfizetett foglalót megtartani és a Megrendelő által megfizetett előleget a bánatpénz igényébe köteles beszámítani.
 • IV. szakasz: a Megrendelő bánatpénzt köteles fizetni, melynek mértéke a foglaló összegével együtt a rendezvény előzetesen vállalkozási díja kalkulált végösszegének 70 %-ával. Vállalkozó jogosult a megfizetett foglalót megtartani és a Megrendelő által megfizetett előleget a bánatpénz igényébe köteles beszámítani.
A fenti esetekben a Vállalkozó jogosult a megfizetett foglalót megtartani és a Megrendelő által megfizetett előleget a bánatpénz igényébe beszámítani. Amennyiben a bánatpénz igényt a Megrendelő által megfizetett foglaló illetve előleg nem fedezi, úgy Vállalkozó bánatpénz igényét a Megrendelőtől követelheti.

A fentiek értelmezése során Vállalkozó az egyes szakaszok időtartamát a következőképpen határozza meg:
 • hosszabb távra legalább 91 nappal később tartandó rendezvényre kötött EM Szerződések esetében:
  • I. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 90 napig terjedő időszak
  • II. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 89-60 nap közötti időszak
  • III. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 59-30 nap közötti időszak
  • IV. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 29-0 nap közötti időszakra

 • középtávra legfeljebb 90 napon belül  tartandó rendezvényre kötött EM Szerződések esetében:
  • I. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 60 napig terjedő időszak
  • II. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 59-31 nap közötti időszak
  • III. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 30-15 nap közötti időszak
  • IV. szakasz: a rendezvény időpontja előtt 14-0  nap közötti időszak

 • rövid távra legfeljebb 30 napon belül tartandó rendezvényre kötött EM szerződések esetében:
  • I. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 30 napig terjedő időszak
  • II. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 29-15 nap közötti időszak
  • III. szakasz: a rendezvény időpontja előtti 14-5 nap közötti időszak
  • IV. szakasz: a rendezvény időpontja előtt 4-0 nap közötti időszak

Amennyiben Vállalkozó a II. a III. vagy a IV. szakaszban eláll az EM Szerződéstől, úgy a Megrendelő által előleg jogcímén megfizetett teljes összege visszajár, a foglaló kétszeresével együtt, melyet a Vállalkozó az elállástól számított 8 (azaz nyolc) napon belül köteles megfizetni a Megrendelőnek.

8. HÁZIREND

8.1. Általános rendelkezések

1. A Házirendben foglaltak betartatását a Vállalkozó munkatársai jogosultak ellenőrizni, annak megszegése esetén
a) felszólíthatják a résztvevőket a Házirendben foglaltak betartására,
b) megtagadhatják a résztvevő további kiszolgálását, és/vagy
c) a Házirend megsértőjét kivezethetik, kitilthatják a rendezvény helyszínéről (akár a rendőrség segítségének igénybevételével).

2. A Vállalkozó több rendezvényhelyszínt is üzemeltet, melyek egymástól függetlenül és párhuzamosan is működ(het)nek. Megrendelők kötelesek betartani a területek elkülönítésére-, és zajra vonatkozó szabályokat betartására (például parkoló-használat, szabad területek használatának terjedelme). A párhuzamosan megtartott rendezvények nem zavarhatják egymást. Vállalkozó kötelessége a rendezvény típusok összehangolása, Megrendelő kötelessége a házirend betartása.

8.2. A rendezvényhelyszínen és a környezetében tilos tevékenység

 1. Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés,
 2. Mindenfajta jogszabályba ütköző, vagy olyan tevékenységek folytatása-, magatartás tanúsítása-, melyek sértik a kulturált együttélés alapvető szabályait sértik a közerkölcsöt, más személyek emberi méltóságát, személyiségi jogait,
 3. Minden, másokat erős zajjal, szaggal, füsttel vagy egyéb környezeti ártalommal zavaró tevékenység,
 4. Szúró-, és vágóeszköz, fegyver, pirotechnikai eszköz, vagy egyéb, riadalom keltésére alkalmas eszköz birtoklása használata, továbbá mindenfajta olyan dolog vagy eszköz bevitele, amely mások testi épségét veszélyeztetheti;
 5. A Vállalkozó engedélye nélkül végzett kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése),
 6. Bármilyen szerencsejáték szervezése, bonyolítása.
 7. A rendezvény teljes területén tiltott:
 • Konfetti szórása.
 • Tűzijáték, fáklya használata.
 • Karaoke és más zajszennyezéssel járó party tartása.

8.3. Magatartás a rendezvény helyszínén
Amennyiben bármely jelenlévő személy a fenti szabályokat megszegi, Megrendelő köteles intézkedni a rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról. Amennyiben ennek a kötelezettségének a Megrendelő haladéktalanul nem tesz eleget, úgy a Vállalkozó munkatársai jogosultak maguk vagy a rendészet és/vagy rendőrség segítségével eltávolítani.

8.4. Zajszint és hőmérséklet

Zenés-táncos rendezvények lebonyolítása előtt előzetes hangpróba szükséges a Vállalkozó munkatársainak részvételével. A Vállalkozó fenntartja a jogot a hangerő csökkentésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adott zajszint panaszra adhat okot, akár a maximum hangerő betartása mellett is.
A Főépület rendezvénytermében 22:00 óra után a nyílászárókat zárva kell tartani, zene kizárólag beltéren szólhat. Amennyiben a Megrendelő ezt a kötelezettségét megszegi, úgy Vállalkozó véget vethet az eseménynek.
A Pavilonban és a Vendégházban este 22:00 óra után,  a rendezvény zenei szolgáltatás a  tánctérre irányított vendégélményt biztosító hangerővel engedélyezett

8.5. Dekoráció, kiállított tárgyak, takarítás

 1. Megrendelő kizárólag Vállalkozó előzetes írásos beleegyezésével állíthat ki illetve helyezhet el bármilyen dekorációs elemet vagy tárgyat.
 2. A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően a dekorációs elemeknek és kiállított tárgynak szabadon mozgathatónak kell lennie és meg kell felelnie az alábbi követelményeknek:
  a. Nem rögzíthetőek az épület szerkezetére oly módon, hogy azzal az ingatlan és/vagy ingóságok szerkezetében visszafordíthatatlan változtatást okoznak.
  b. A beszállítás, az elszállítás és a dekorálás időpontját a felek előzetes egyeztetés alapján közösen határozzák meg.
  c. A dekoráció építésével, bontásával járó hulladék azonnali elszállításáért a Megrendelő felel.
  d. Vállalkozó a Megrendelő kiállított tárgyaiért és dekorációs elemeiért felelősséget nem vállal.
  e. Az utótakarítási szolgáltatás nem tartalmazza az átlagostól eltérő, tehát jelentős mennyiségű hulladék, mint például: kartondoboz, reprezentációs anyagok, irattartó dossziék begyűjtési és elszállítási költségét, ahogyan a használt eszközök elpakolását sem, pl. molinók, zászlók, technikai eszközök, melyek Megrendelő feladatai, s melynek elszállításával kapcsolatban Megrendelő köteles az Etyeki Kúriával egyeztetni legkésőbb a rendezvény előtti 5.-ik munkanapon.

 8.6. Ételre és italra vonatkozó rendelkezések

 1. A Vállalkozó területén kizárólag helyben vásárolt étel-, és italkínálat fogyasztása lehetséges.
 2. Más termék (étel, ital) a Vállalkozó előzetes, írásos engedélyével történhet, amennyiben a behozott terméknek megfelel a hatályos jogszabályi előírásoknak, pl. HACCP igazolással-, továbbá szállítólevéllel és/vagy számlával kell rendelkeznie, továbbá nem sértheti a Vállalkozó borászati és/vagy turisztikai, vendéglátási érdekeit. Házi ételek/italok behozatala tilos.
 3. A hatályos élelmiszerbiztonsági szabályokat szerint a hűtés nélkül büféasztalon vagy tálakon kínált étel csomagolására és hazavitelére nincsen lehetőség.
8.7. Parkolás
 1. A Vállalkozó parkolóiban a mindenkori KRESZ szabályok érvényesek.
 2. A parkolók korlátozott kapacitással rendelkeznek, melyeket az adott rendezvény előtt Megrendelő a Vállalkozó munkatársaival egyeztet.
 3. A Vállalkozó parkolói magánterületen elhelyezett nem őrzött parkolók, így a Vállalkozó az esetleges rongálásokból, lopásokból eredő károkért nem felel.

8.8. Találta tárgyak
 1. A Rendezvényhelyszínen megtalált tárgyakat a Vállalkozó a helyszínen 1 (azaz egy) hétig őrzi meg.
 2. Amennyiben ez időn belül annak tulajdonosa nem jelentkezik az elhagyott tárgyért, úgy azokat a Vállalkozó jótékony célra adja át.

 8.9 Gyermekek, kiskorúak

 1. 18 év alattiak a Rendezvényhelyszíneken csak szülői felügyelettel tartózkodhatnak.
 2. A gyermekek biztonságáért kizárólag a gyermek felügyeletére jogosult személy (szülő, gondviselő) felelős.

 8.10. Személy és vagyonvédelem

 1. Minden résztvevő köteles minden tőle telhetőt és elvárhatót megtenni saját és mások testi épségének, valamint a Vállalkozó rendezvényhelyszíneinek, berendezéseinek és mások vagyonának védelme, illetve veszélyeztetésének elkerülése érdekében.
 2. Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén minden résztvevő köteles pontosan betartani a Vállalkozó munkatársainak utasításait.

 8.11. Felelős kutyatartás

A Vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ne csupán embertársaink, hanem minden további résztvevő jól érezze magát, ezért partnerünkkel, a Vigyél Haza Alapítvánnyal közösen kidolgozott kutyaetikett keretein belül kérjük, hogy kutyákkal érkező vendégeink tartsák be a https://etyekikuria.com/pages/kutyaetikett webhelyen megtalálható, néhány egyszerű szabályt, mellyel mindenki számára zavartalan lesz a nálunk töltött idő.

 8.12. Dohányzás

 1. 2012 január 1-től hatályos a nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény értelmében minden zárt légterű helyiségben TILOS a dohányzás, valamint az elektromos cigaretta használata is.
 2. Dohányzás kizárólag az erre a célra kijelölt helyeken megengedett.
 3. A dohányzási szabályzat megsértése esetén az esetleges hatósági büntetésen túl a Vállalkozó dohányfüst-mentesítési díjat jogosult felszámítani, melynek mértéke 50.000 (azaz ötvenezer) Forint / dohányfüstös helyiség.
 4. Kérjük vendégeinket hogy a rend és tisztaság érdekében, használják a kihelyezett hamutálakat. Ettől eltérő viselkedés esetén, a személyzet jogosan szólítja fel a résztvevőket a megfelelő magatartás betartására.

 8.13. Az Etyeki Kúria Kft mint ingatlantulajdonos borászati tevékenysége

 1. Megrendelő tudomásul veszi, hogy az rendezvényhelyszínt biztosító Etyeki Kúria fő tevékenysége köre borászat, melynek üzeme helyben működtetett, így a rendezvények ezen tevékenység alá rendelődnek.
 2. A birtok kiemelten veszélyes üzemi területnek minősül, melyen a szőlőültetvények a termelés részét képezik.
 3. A borászat termelés területe, így különösen a pince üzemrész nem tartozik a rendezvényhelyszínhez, így oda tilos a belépés.
 4. A borászati üzemben és környezetében zajló borászati munkálatokat zavarni, akadályozni tilos.
 5. Tiltott mindennemű tevékenység, mely a szőlőültetvényeket épségét veszélyezteti.

 8.14. Természetközeli helyszín

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a helyszín szőlőhegy besorolási ingatlan, mely környezetében mindennapos vendégek lehetnek élőlények, állatok, melyre a Vállalkozónak nincs ráhatása.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Vis maior:
Felek vis maiorként ismernek el minden – félnek vagy feleknek az érdekkörében felmerülő, de neki(k) fel nem róható – igazoltan bekövetkezett rendkívüli körülményt, cselekményt vagy eseményt (a továbbiakban együtt: esemény), amely az EM Szerződésből származó kötelezettsége teljesítését megakadályozza vagy jelentős mértékben elnehezíti, a szerződéskötés időpontjában  nem volt előrelátható és nem elvárható, hogy a körülményt a fél elkerülje vagy a kárt elhárítsa. Ilyennek tekintik különösen: gáz-, víz-, áramszolgáltatás kimaradása, tűz; robbanás; villámcsapás; járvány, aszály; heves vihar, szélvihar, hóvihar, havazás, heves esőzés, ónos eső vagy jégeső; árvíz; földrengés; földcsuszamlás; sztrájk; külső körülményre hivatkozással hozott hatósági intézkedések, jogszabály.
A felek vis maiornak tekintik azokat az időjárási körülményeket, amelyek a szabadtéri rendezvény megtartását veszélyeztetik (így különösen: bármilyen halmazállapotú tartós és/vagy heves csapadék illetve az ennek következtében bekövetkező vízbetörés, nagy erejű szél vagy ezek várható bekövetkeztéről szóló, az Országos Meteorológiai Szolgálat www.met.hu honlapján közzétett előrejelzés, áram és/vagy víz közműszolgáltatás szünetelés, stb.). A Vállalkozó ilyen esetben jogosult vis maiorra hivatkozással a rendezvényt időben és térben vagy a szolgáltatások körét korlátozni, felfüggeszteni, megszakítani vagy lemondani.

A feleknek tudomása van arról, hogy vis maior esetén nem alkalmazandóak a szerződésszegés jogkövetkezményei.

A felek nem tekintik vis maiornak: a Megrendelők (házasulandó felek) közötti kapcsolat megromlására hivatkozást, a Magyarország területét nem érintő háborús cselekményre hivatkozást, a Covid19 megbetegedéssel összefüggő hivatkozást. Nem minősül a felek jogviszonyában a házasulandó(k) közeli hozzátartozójának halála, de ebben az esetben a Megrendelő jogosult egy éven belül más időpont foglalására az eredeti foglalóval. A felek nem tekintik vis majornak a meghívott vendégek létszámának jelentős csökkenését sem.

A vis maior események, illetve körülmények bármelyikének bekövetkezéséről, illetve annak veszélyéről a felek kötelesek késedelem nélkül a másik felet írásban értesíteni.

9.2. Üzleti titok
Megrendelő az EM Szerződéssel összefüggésben a Vállalkozóra és üzleti partnereire vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt üzleti titokként köteles megőrizni a jogviszony időtartama alatt és azt követően is. Harmadik személynek – jogszabályi kötelezettség kivételével – kizárólag a Megrendelő előzetes, írásbeli hozzájárulásával adhat felvilágosítást. E kötelezettség megszegése esetén a kártérítési szabályok irányadóak.

9.3. Irányadó jog és joghatóság:
Az EM Szerződésben és jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak.
A Felek az EM Szerződés kapcsán felmerülő vitás kérdéseket békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén felek kikötik a pertárgyértéktől, illetve az ügy típusától függően hatáskörrel rendelkező Székesfehérvári Törvényszék vagy a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos   illetékességét.

9.4. Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az EM Szerződés aláírásán túl bármelyik fél megkeresését követően legkésőbb a következő munkanapon megtesznek írásban minden további jognyilatkozatot.
Amennyiben valamelyik fél az együttműködési vagy tájékoztatási kötelezettségét megszegi, köteles a másik fél ebből származó kárát a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség általános szabályai szerint megtéríteni.
Felek az adataikban történt változásról kötelesek haladéktalanul írásban értesíteni a másik felet. Ennek elmulasztása esetén a jognyilatkozatnak az ismert címre történő megküldését a felek jogszerű értesítésnek tekintik.

9.5. Értesítések, jognyilatkozatok közlése
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a postai tértivevényes levél a postára adástól számított 5. napon akkor is a címzetthez megérkezettnek tekintendő, ha a küldemény kézbesítése bármely okból meghiúsul (így különösen: ha „ismeretlen”, „elköltözött”, „cím elégtelen”, „nem fogadta el”, vagy „nem kereste” stb. jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz).
Felek írásbelinek tekintik az egyszerű elektronikus levél formájában a jelen Megállapodásban rögzített e-mail címéről és címére érkező értesítéseket is. Felek azt vélelmezik, hogy a jelen Megállapodásban megjelölt e-mail címhez és a kapcsolódó adatokhoz hozzáférése csak annak a személynek van, aki azt a jelen szerződésben vagy a jogviszony során megjelölte elektronikus elérhetőségeként. Az e-mail üzeneteket a levelezési rendszer kézbesítési igazolásának időpontjában, ennek hiányában a küldés napján tekintik közöltnek, kivéve, ha a levelezőrendszer a kézbesíthetetlenségről értesíti a feladót.

9.6. Az ÁSZF rendelkezéseinek hatálya
Amennyiben az EM Szerződés rendelkezése ellentmond az ÁSZF valamely rendelkezésének, abban az esetben az EM Szerződésben foglaltak irányadóak.
Az ÁSZF részét képezi a Házirend, melynek rendelkezéseit Megrendelő köteles betartani és vendégeivel betartatni.
Amennyiben a Megrendelő is rendelkezik ÁSZF-fel, annak rendelkezései csak abban az esetben irányadóak a Vállalkozóra, amennyiben az az Megrendelő ÁSZF-jének illetve az EM Szerződés rendelkezéseivel nem ellentétesek.
Szervező a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a módosított ÁSZF-nek a https://etyekikuria.com/ honlapon történő közzétételével, azonnali hatállyal hatályba lépnek.  A módosított ÁSZF rendelkezések a megkötött EM Szerződések szerinti szolgáltatási díjat illetve a jogviszony megszüntetésének feltételeit nem érintik.

Jelen ÁSZF rendelkezései a Vállalkozó rendezvényhelyszínein, székhelyén nyomtatott formában illetve a https://etyekikuria.com/pages/terms-of-services-event webcímen elektronikusan is megismerhető.

Etyek, 2024.06.28.